top of page

PRIVACYBELEID

STUDIO IDEM DITO - LAATSTE UPDATE 28 augustus 2021

PRIVACYVERKLARING

Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door Eenmanszaak , met maatschappelijke

zetel te Margrietstraat 155, 9170 Meerdonk, ingeschreven in de Kruispuntbank van

Ondernemingen onder het nummer 0761.616.779 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”

genoemd).

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.studio-idemdito.com

(hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en

verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle

transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening

Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het

privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke

maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen

verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze

contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres

weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes

hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

- het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de

  Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

- het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven,

  bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te

  communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door

  zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;

- het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website

  werden bezocht;

- alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van

  enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te

  verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter

hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat

een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze

gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te

verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te

verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk

karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens

worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste

gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en

niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

WIJZE VAN GEGEVENSVERZAMELING

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

- Contactformulier website

- Inschrijving nieuwsbrief

- Aankoopgegevens dienst/product

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

- het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft

- het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen

- het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de

  Verwerkingsverantwoordelijke:

- het versturen van promotiemateriaal

- het beantwoorden van vragen van de gebruikers

- het realiseren van statistieken

- het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de

  Verwerkingsverantwoordelijke

- informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de

   Verwerkingsverantwoordelijke

- commerciële prospectie 

- toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog

niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de

Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te

gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de

mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis

van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de

naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst

over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd

contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy

Policy).

DUURTIJD VAN DE BEWARING

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de

periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in

overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de

contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk

stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar

werden gemaakt.

UITOEFENING VAN RECHTEN

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de

Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te

gaan.

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de

betrokken persoon worden gevraagd.

TOEGANG TOT DE GEGEVENS EN KOPIEËN

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze

fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens

zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de

aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

HET RECHT OM ZICH TEGEN DE VERWERKING TE ZETTEN

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie,

zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

- wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel

   voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

- wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

   van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele

   vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene

   een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren,

indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking

rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of

wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in

rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in

beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de

Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze,

verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden

om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch

onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening

Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn

persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie,

tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het

openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de

Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen

de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren

indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

HET RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in

volgende gevallen:

- wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de

  Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken

- wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking

   verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

- wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of

   verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden

   van de verwerking;

- gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te

  onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft

  om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en

  deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking

van de werking wordt opgeheven.

HET RECHT OP UITWISSING

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna

bepaalde motieven van toepassing is:

- de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking

- de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen

   juridische grondslag voor verdere verwerking

- de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor

  verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot

  direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering)

- de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik

- de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te

   leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de

   Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is

- de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten

  die zich tot kinderen richt.

 

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

- van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting

  en het recht op informatie

- van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die

   verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één

   van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de

   verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in

   het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

- van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de

   volksgezondheid

- van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor

   wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het

   recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of

   ernstig in het gedrag kan brengen

- van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

   Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de

   Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen

   de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te

   motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

HET RECHT OP << GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID >>

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te

bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog

op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde

processen en indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst

die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het

recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem

betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke

voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die

noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het

openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

BESTEMMELINGEN VAN DE GEGEVENS EN OPENBAARMAKING AAN DERDEN

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de

Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg

uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de

levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct

marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier

voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn

gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze

laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen

na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en

andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de

gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een

publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de

Verwerkingsverantwoordelijke.

VEILIGHEID

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische

maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde

gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de

verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de

werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s

voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of

verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de

industriële standaard.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen

teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies,

misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden

worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te

verhelpen.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem

daartoe verplicht.

BEZWAREN EN KLACHTEN

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het

volgende adres: Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35,

contact@apd-gba.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

CONTACTGEGEVENS

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en

toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke

contacteren:

Per e-mail: info@studioidemdito.com.

Per post: Studio Idem Dito, Margrietstraat 155, 9170 Meerdonk, België.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: (ii)

Oost-Vlaanderen (Gent – Dendermonde – Oudenaarde).

DIVERSE BEPALINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen

van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat

hun inwerkingtreding betreft.

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 28/08/2021.

bottom of page